มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยลดวิกฤตจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ลงได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) มีการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกหรือมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีกำหนดเกณฑ์ในการประเมินไว้ 6 ด้าน คือ การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยื่น
Copyright ? 2013 by SU GREEN CAMPUS  ?  All Rights reserved  ?  E-Mail: sugreencampus@su.ac.th