English
Thai
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้เข้าร่วมการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในปี 2015 เป็นปีแรกและได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 15 ด้วยคะแนน 4,055 คะแนนนั้น ถือเป็นการเริ่มต้นของความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  โดยการสนับสนุนจากท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ พร้อมทั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) ที่ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่รอบวิทยาเขตให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาระบบกำจัดขยะแบบปลอดมลพิษ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ การนำรถไฟฟ้ามาใช้เพิ่มทางเลือกให้แก่นักศึกษาเพื่อลดมลภาวะจากการใช้รถส่วนบุคคล การจัดการจราจรเพื่อรักษาความปลอดภัย และการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะวิชาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในอนาคตCopyright ? 2013 by SU GREEN CAMPUS  ?  All Rights reserved  ?  E-Mail: sugreencampus@su.ac.th