การศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559     ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดย ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน   นายธานี คล่องณรงค์ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่
พร้อมด้วยบุคลากร กล่าวต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

English
Thai


Copyright ? 2013 by SU GREEN CAMPUS  ?  All Rights reserved  ?  E-Mail: sugreencampus@su.ac.th